Forum TBS gaat over tot ontbinding

september 2019

Nadat de Stichting Forum TBS in september 2017 een bericht uitbracht vanaf dat moment meer op de achtergrond aanwezig te zijn als een onafhankelijk ‘forensisch netwerk’ is het bestuur nu tot de conclusie gekomen dat de noodzaak ontbreekt om als zodanig verder te gaan. Het argument dat toen de aanleiding tot een herpositionering vormde - de constatering dat de tbs in rustiger vaarwater is gekomen en dat het doel van Forum TBS nu ook door anderen wordt behartigd – geldt in 2019 in een nog sterkere mate.

Het bestuur van de Stichting constateert dat de statutaire doelstelling uit 2011 om de verlammende werking van de veiligheidsfocus te bestrijden door het leveren van reële informatie en het wegnemen van ongefundeerde angstbeelden, in wezen voor dit moment in voldoende mate is bereikt. Dat doel heeft de Stichting in de afgelopen jaren onder meer nagestreefd door het verzorgen van publicaties, het organiseren van symposia, het plaatsen van opinies, het geven van interviews, het uitvoeren van een imago-onderzoek en het opzetten en onderhouden van een website.

In de media en in de politiek is meer ruimte voor een genuanceerd beeld van de terbeschikkingstelling. Dit wil niet zeggen dat sprake is van een ideale situatie en dat er geen verbeterpunten blijven, maar het maatschappelijk en professioneel debat wordt gevoerd op een meer overwogen manier dan in het verleden het geval was.

Daarbij mag ook genoemd worden dat TBS Nederland als overkoepelend orgaan van de forensische zorginstellingen goed in staat is op te komen voor de belangen van de tbs in de breedste zin van het woord. Daarnaast heeft ook de oprichting van de Vereniging van TBS-advocaten een positieve bijdrage geleverd aan een evenwichtiger beeld van de tbs.

Met de ontbinding van de Stichting Forum TBS verdwijnt niet de betrokkenheid van degenen die als bestuurslid, lid van de kerngroep of als sympathisant hebben geparticipeerd. Zij allen zullen op persoonlijke titel beschikbaar willen blijven met hun deskundige inbreng. Want hun overtuiging blijft dat een goed functionerend tbs-stelsel waardevol is en dat de ter beschikking gestelden én de maatschappij daardoor het beste zijn gediend.

Het bestuur van de Stichting Forum TBS

De opheffing van de Stichting is per 1 oktober 2019 ingeschreven in het Handelsregister. 

 

(de website www.forumtbs.nl en het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. blijven nog tot augustus 2020 in gebruik)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Forum TBS gaat zich op een andere manier inzetten voor de tbs

september 2017

Forum TBS kiest voor een andere benadering om op te komen voor een realistisch imago van de terbeschikkingstelling (tbs) en wil meer op de achtergrond aanwezig blijven als een onafhankelijk 'forensisch netwerk'. Aanleiding is de constatering dat de tbs in rustiger vaarwater is gekomen en dat het doel van Forum TBS nu ook door anderen wordt behartigd.

Begin 2011 is de Stichting Forum TBS opgericht. Met het adagium in het logo 'voor een veilige én menselijke samenleving' wordt aangegeven dat onze samenleving én geestelijk zieke mensen beter af zijn mét tbs dan zonder. Het doel is het bevorderen van reële informatie en het wegnemen van ongefundeerde angstbeelden. Dat doel heeft de Stichting in de afgelopen jaren onder meer nagestreefd door het verzorgen van publicaties, het organiseren van symposia, het plaatsen van opinies, het geven van interviews en het opzetten van de website www.forumtbs.nl.

Het initiatief tot oprichting van Forum TBS kwam voort uit het in 2009 door de rechtspraak georganiseerde symposium "TBS op slot?". Behalve het bestuur bestaat Forum TBS uit een breed samengestelde kerngroep. De deelnemers, allen op persoonlijke titel, zijn afkomstig uit de zittende en staande magistratuur, de advocatuur, de behandelklinieken, de reclassering en de gedragskundige en juridische wetenschap. Bestuur en kerngroep komen enkele malen per jaar samen om ontwikkelingen op het gebied van de tbs te bespreken en mogelijke acties te ondernemen. Daarnaast steunt een groep sympathisanten het doel en komt daarvoor publiekelijk uit door hun naamsvermelding op de website.

In de besprekingen van bestuur en kerngroep kwam in de afgelopen tijd steeds vaker naar voren dat de tbs minder voor maatschappelijke onrust zorgt dan in het verleden. Zo hebben bepaalde beleidsmaatregelen invloed gehad op het verlofbeleid (aangescherpte procedure, instelling van een adviescollege ter toetsing van verlofaanvragen). Maar ook de ontwikkelingen in de behandelingsmethoden en het wetenschappelijk onderzoek naar effecten van behandeling hebben bijgedragen aan een meer vertrouwenwekkende positie van de tbs in de maatschappij en de politiek. De leden constateerden ook dat de onderwerpen die door Forum TBS zijn geagendeerd steeds meer door andere partijen in het forensische veld ter hand worden genomen. Onderwerpen die Forum TBS op haar drie symposia aan de orde stelde, worden ook besproken op bijeenkomsten van beroepsorganisaties als de forensische behandelingsklinieken, de RSJ en het EFP. Maar bovenal signaleert Forum TBS dat met name de behandelingsklinieken zelf hun maatschappelijke positie ter harte nemen en zich nu met een helder communicatiebeleid naar buiten richten. Belangenbehartiging en verbetering van het imago van de tbs worden hierdoor nagestreefd.

Tegen deze achtergrond hebben bestuur en kerngroep ook met deskundige 'buitenstaanders' overlegd over de toekomst van Forum TBS. Heeft Forum TBS op dit moment nog een toegevoegde waarde? De uitkomst van dit beraad was dat dit zeker nog het geval is. Maar de conclusie was ook dat de manier waarop Forum TBS tot dusver naar buiten treedt, aan een heroverweging toe is. Tegelijkertijd is er het besef dat de onafhankelijke positie van de leden, die immers allen op persoonlijke titel deelnemen, én de deskundigheid die zij inbrengen, door de buitenwereld op prijs worden gesteld. Hieruit ontstond het voornemen om als forensisch netwerk van deskundigen - als 'denktank' of 'adviesgroep' - beschikbaar te blijven. Niet op een vooral actieve manier, met symposia en stellingnames in de media zoals tot nu toe, maar meer op de achtergrond opererend. Maar wel met de bereidheid van zich te laten horen als de tbs weer onder druk zou komen te staan. Want de overtuiging blijft dat het tbs-stelsel waardevol is en dat de ter beschikking gestelden én de maatschappij daardoor het beste zijn gediend.

Het bestuur van de Stichting Forum TBS

 

Het initiatief tot oprichting van Forum TBS is voortgekomen uit het in 2009 door de rechtspraak georganiseerde symposium “TBS op slot?”. Hier werd geconstateerd hoe de praktijk en het imago van de strafrechtelijke maatregel terbeschikkingstelling (TBS) ernstig onder druk kwam te staan door aanhoudende kritiek vanuit media en politiek. 

De doelstelling van Forum TBS is een krachtig tegengeluid te laten horen in het publieke en politieke debat met betrekking tot het vaak eenzijdige en negatieve beeld van de TBS in het algemeen en de geestelijk gestoorde delinquent in het bijzonder.

Forum TBS wil zijn doel bereiken door met alle publicitaire middelen en de inzet van mensen “van buiten het TBS-veld” het belang van een behoorlijke bejegening van psychisch gestoorde daders (in de TBS) onder de publieke aandacht te brengen. Daardoor hoopt Forum TBS bij te dragen aan een reëler beeld van de TBS en een handelen van de politiek en samenleving dat minder eenzijdig wordt bepaald door incidenten en eisen van veiligheid.

Forum TBS is breed samengesteld en bestaat uit een een bestuur, een kerngroep en een groep sympathisanten. Forum TBS vertegenwoordigt niemand. De deelnemers, allen op persoonlijke titel, zijn afkomstig uit de zittende en staande magistratuur, de advocatuur, de behandelklinieken, de reclassering en de gedragskundige en juridische wetenschap.

Leden van Forum TBS zijn vanuit hun neutrale positie graag bereid tot het beantwoorden van vragen of het geven van adviezen over (actuele) onderwerpen op het terrein van de TBS.

 

'TBS voor de media!'

Forum TBS organiseerde aan de Radboud Universiteit Nijnegen op donderdag 29 oktober 2015 haar derde tweejaarlijkse symposium met als titel 'TBS voor de media!'.

In het tijdschrift Sancties, 2016 nr.2 verscheen een terugblik op deze bijeenkomst door twee bestuursleden, alsmede een reactie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zie onder de links of in de bijlagen.

CSfxfRpUkAAljAs

Onder het dagvoorzitterschap van mr. Frans Bauduin, voormalig vice-president van de rechtbank Amsterdam, vond een levendige uitwisseling plaats over allerlei aspecten van publiciteit over de TBS. De 100 deelnemers debatteerden over standpunten en meningen uit de wetenschap, het forensisch veld, de journalistiek en het openbaar bestuur. Openheid en transparantie bij alle actoren waren wel de kernbegrippen, overigens in het besef dat op bepaalde momenten terughoudendheid geboden kan zijn.

De dag begon met vertoning van de documentaire '9999' van Ellen Vermeulen over het monotone en uitzichtloze leven in de Belgische inrichting Mercksplas, gevolgd door een interview met de documentairemaakster.

Na de lunch presenteerde Onno Maathuis de resultaten van het onderzoek dat Forum TBS in de zomer van 2015 heeft laten uitvoeren naar het Imago van TBS in de Nederlandse samenleving. In de bijlagen is deze presentatie opgenomen.

Daarna volgden presentaties van en debat met Stefan Bogaerts (beleving van risico's), Harry Beintema (behandeldirecteur Van Mesdag Kliniek), Roelof Bosma (onderzoeksjournalist), Hanneke de Korte (hoofd media en communicatie Reclassering Nederland), Elif Isitman (freelance journaliste), Saskia Belleman (rechtbank- en juridisch verslaggever De Telegraaf),  Annemarie Jorritsma (oud-burgemeester Almere en lid Eerste Kamer) en Tatiana Scheltema (freelance journaliste).

Op de dag van het symposium verschenen in De Gelderlander interviews met voorzitter Yvo van Kuijck over het imago-onderzoek en met een voormalige tbs'er over zijn ervaringen na de tbs. Zie de bijlagen voor het eerste en voor het tweede artikel.

________________________________________

 

DSC01238 1280x922

Forum TBS organiseerde op 29 november 2013 een tweede symposium aan de Radboud Universiteit Nijnegen met als titel Daders & slachtoffers: hoe verder?

Met dit symposium bood Forum TBS een podium voor informatie en discussie over de complexe verhouding tussen dader en slachtoffer en de (on)mogelijkheden van herstelprocessen en ontwikkelingen op dit gebied in de tbs.

Na afloop publiceerde Forum TBS het volgende Persbericht Forum TBS Symposium Daders & slachtoffers

In onderstaande bijlagen zijn de inleidingen te vinden, evenals hierbij gebruikte dia's en stellingen van inleiders en panelleden. Zie ook het verslag van Dick Raes, lid van Forum TBS, in Delikt en Delinkwent van februari 2014 (jaargang 44, aflevering 2, p. 135-136).

________________________________________

Op 3 november 2011 organiseerde Forum TBS een eerste symposium aan de Radboud Universiteit Nijmegen onder de titel TBS - de moeite waard!

sprekers Kelk, van Kuijck, Heidanus en Fokkens

________________________________________

Publicaties bij de symposia:   

 

 

 

 

 

Interviews

In een aantal interviews hebben leden het doel van Forum TBS toegelicht. Zie de bijlagen.

___________________________________

Optreden in media

Op 23 april 2014 zond de EO in het programma Dit is de dag Onderzoek een reportage uit over de tbs-kliniek De Rooyse Wissel.

Link naar uitzending: http://www.eo.nl/ditisdedag/onderzoek/aflevering/dit-is-de-dag-onderzoek-2/

In de uitzending van Pauw & Witteman van 24 april 2014 uitte bestuurslid van Forum TBS, Jos Poelmann, zijn bezwaren tegen de EO-reportage, in een debat met de maker, Roelof Bosma.

Link naar uitzending: http://pauwenwitteman.vara.nl/media/313557

In Trouw van 29 april 2014 verscheen een ingezonden stuk van Jos Poelmann, onder de titel: Tbs werkt, maar dat boeit de media niet.

Link naar artikel: http://krant.trouw.nl/ipaper-online/print/article/8004/55429/NL/2848982